U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE,

BIJLAGE 1A: NATIONALE PETANQUE COMPETITIE
*** PILOT *** MAART 2015
Vastgesteld door de bondsvergadering op 30 mei 2015; inwerkingtredend op 1 juli 2015.

 

Dit reglement bevat de regels voor de pilot van de nationale petanque competitie (NPC), die wordt gespeeld in het seizoen 2015 – 2016. Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque van toepassing.

 

Artikel 1 Inleiding
1.1 De pilot nationale petanque competitie (NPC) vindt plaats op 14 zaterdagen van september 2015 tot medio april 2016.
1.2 De pilot NPC wordt beschouwd als een toernooi van categorie 1.
1.3 De pilot NPC wordt gespeeld in divisies. De hoogste divisie heet de Topdivisie, daaronder volgt de Tweede Divisie, die in twee poules is verdeeld op basis van zo kort mogelijke reisafstanden voor de deelnemende verenigingen.
1.4 Het bondsbestuur is belast met de organisatie en delegeert de uitvoering van de pilot aan de toernooicommissie, verder te noemen de competitieleiding.

 

Artikel 2 Deelname en toegankelijkheid
2.1 De pilot staat open voor teams die zijn samengesteld uit spelers die in het bezit zijn van een Nederlandse W- of J–licentie.
2.2 Een team komt uit voor een vereniging en bestaat in zijn geheel uit houders van een licentie bij de betreffende vereniging.
2.3 De deelnemende verenigingen spelen per ontmoeting (speeldag) met een team bestaande uit minimaal zes en maximaal negen spelers. Een team van zes of zeven deelnemers bevat ten minste één vrouw en ten minste één man. Een team van acht of negen deelnemers bevat ten minste twee vrouwen en ten minste twee mannen.
2.4 De kosten voor deelname aan de pilot NPC 2015 – 2016 bedragen €100 per team.

 

Artikel 3 Vervangers en invallers
3.1 De NPC kent geen invallers en vervangers, als bedoeld in het toernooireglement petanque. In plaats daarvan geldt het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.
3.2 Een speelgerechtigd lid van een vereniging mag aan iedere competitiewedstrijd van zijn vereniging deelnemen, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel.
3.3 Tijdens een competitiejaar kan een licentiehouder namens slechts één vereniging deelnemen.
3.4 Bij overtreding van deze regels wordt de uitslag van de wedstrijd waaraan de speler die de overtreding beging deelnam gewijzigd in een 0-8 verlies voor zijn vereniging. Voor de acht afzonderlijke partijen wordt een uitslag van 6-13 genoteerd.

 

Artikel 4 Loting en plaatsing
4.1 De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens een vooraf door de competitieleiding vastgesteld schema. De verdeling van de acht teams in elke poule over de acht plaatsen in dit schema wordt bepaald door de competitieleiding, die hierbij eventueel rekening kan houden met de beschikbaarheid van de (al dan niet overdekte) speellocaties op de afzonderlijke wedstrijddagen.
4.2 De Topdivisie bestaat uit één poule van acht teams.
4.3 De Tweede Divisie bestaat uit twee poules van elk acht teams.
4.3.1 De 16 teams die deelnemen in de Tweede Divisie worden op grond van hun locatie geplaatst in twee poules: de Tweede Divisie A en de Tweede Divisie B. Deze plaatsing vindt zo plaats dat de totale reisafstanden binnen een poule zo klein mogelijk zijn.
Agendapunt 12.1 - BV 30 mei - Bijlage 1A: NPC - pilot, versie 1.3 - Maart 2015 2-4

 

Artikel 5 Wedstrijdsysteem
5.1 De wedstrijden worden gespeeld in drie speelronden:
 de 1e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit drie doublettenpartijen,
 de 2e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit twee triplettenpartijen, en
 de 3e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit drie doublettenpartijen.
5.2 In elke speelronde wordt één equipe aangemerkt als “gemengd”; de overige equipes worden “vrije” equipes genoemd. De “gemengde” equipe dient minimaal één man en één vrouw te bevatten. In elke speelronde spelen de als “gemengd” aangemerkte equipes tegen elkaar.
5.3 Voorafgaand aan de wedstrijd geven de teamcaptains de namen van hun deelnemers door aan de scheidsrechter, die deze noteert op het wedstrijdformulier.
5.4 Voorafgaand aan iedere afzonderlijke speelronde geven de teamcaptains van beide teams aan, zonder inzage voor hun tegenstander, welke deelnemers worden opgesteld in welk doublet of triplet. De scheidsrechter ontvangt deze opstellingen, maakt ze gelijktijdig bekend, en noteert ze op het wedstrijdformulier.
5.5 Puntentelling per wedstrijd
 elke winstpartij levert 1 partijpunt op, in één wedstrijd zijn dus 8 partijpunten te verdelen;
 het team dat de meeste partijen wint, wint de wedstrijd; gelijkspel is mogelijk;
 de mogelijke eindstand in partijpunten is dus: 8–0, 7–1, 6–2, en 5–3 (en vice versa), en 4–4;
 winst van een wedstrijd levert 2 wedstrijdpunten op, verlies 0 wedstrijdpunten;
 bij gelijkspel krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt.
5.6 De volledige uitslag van alle partijen wordt genoteerd op het wedstrijdformulier. Op dit formulier kunnen ook eventuele bijzonderheden worden vermeld.
5.7 Het wedstrijdformulier moet, ondertekend door de scheidsrechter en beide teamcaptains, uiterlijk twee werkdagen na de wedstrijd worden opgestuurd naar de competitieleiding, bij voorkeur gescand en digitaal. Voor het insturen van het wedstrijdformulier is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk.
5.8 De uitslag van de wedstrijd in partijpunten moet door beide teamcaptains zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de maandag volgend op de vastgestelde speeldatum, voor 08:00 uur per e-mail aan de competitieleiding worden gemeld. Bij in gebreke blijven wordt de overtredende vereniging een boete van € 5,00 per geval opgelegd.

 

Artikel 6 Rangschikking
6.1 Rangschikking geschiedt op volgorde van:
1. het aantal wedstrijdpunten,
2. het saldo van partijpunten,
3. het onderling resultaat (in wedstrijdpunten),
4. het onderling saldo (in partijpunten), en
5. het saldo van de in de onderlinge wedstrijden gespeelde partijen behaalde punten.
6.2 De competitieleiding publiceert de rangschikking op de website van de NJBB, uiterlijk op de maandag volgend op de speeldatum. Deze rangschikking is gebaseerd op de per e-mail ingestuurde uitslagen.
6.3 Indien na ontvangst van de wedstrijdformulieren blijkt dat de per e-mail gemelde uitslag niet correct is, of dat er ongerechtigheden hebben plaatsgevonden waardoor de uitslag reglementair aangepast moet worden, wordt die wijziging alsnog in de gepubliceerde rangschikking aangebracht, met toelichting van de reden.

 

Artikel 7 Promotie en degradatie
7.1 De vereniging die winnaar wordt van de Topdivisie neemt deel aan de Eurocup in het kalenderjaar van het einde van de competitie.
7.2 Een vereniging die winnaar wordt van een poule in de Tweede Divisie heeft het recht te promoveren naar de Topdivisie, met dien verstande dat een vereniging nooit met meer dan één team in de Topdivisie vertegenwoordigd mag zijn.
7.2.1 Indien een team niet kan of wil promoveren, gaat het recht op promotie naar het team dat als tweede in de betreffende poule is geëindigd, weer met dien verstande dat een vereniging nooit met meer dan één team in de Topdivisie vertegenwoordigd mag zijn.
7.2.2 Indien ook dat team niet kan of wil promoveren, vervalt het recht op promotie voor de betreffende poule.
7.3 Nadat de promoties zijn bepaald, degraderen uit iedere divisie zoveel teams als nodig is om in het volgend seizoen weer te komen tot het vastgestelde aantal deelnemende teams per divisie.
Agendapunt 12.1 - BV 30 mei - Bijlage 1A: NPC - pilot, versie 1.3 - Maart 2015 3-4

 

Artikel 8 Competitieplanning
8.1 Er wordt gespeeld op zaterdagen; de speeldata van de pilot zijn:
 26 september 2015 (dit valt samen met het EK mannen)
 03 oktober 2015
 10 oktober 2015
 31 oktober 2015
 14 november 2015
 28 november 2015 (dit valt samen met de Eurocup)
 12 december 2015
 16 januari 2016
 30 januari 2016
 13 februari 2016
 27 februari 2016
 12 maart 2016
 02 april 2016
 16 april 2016.
8.2 Indien één of meer leden van een vereniging op een geplande speeldatum verplichtingen heeft in het kader van een door de FIPJP of de CEP georganiseerd evenement, heeft hun vereniging het recht om – in overleg met de competitieleiding en de tegenstander – de wedstrijd naar een andere datum te verplaatsen, bij voorkeur naar een eerdere datum, doch uiterlijk vóór de volgende speelronde.
8.3 De thuisspelende vereniging geeft tot uiterlijk 15 dagen vóór de speeldag aan de betreffende tegenstander en de competitieleiding aan wat de accommodatie is waar de thuiswedstrijd plaatsvindt.
8.4 Voor het kenbaar maken van bovengenoemde gegevens worden formulieren op de website van de NJBB gepubliceerd.
8.5 De eerste speelronde van iedere speeldag dient om 12:00 te beginnen. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken, dit dient te worden gemeld bij de competitieleiding.

 

Artikel 9 Accommodaties
9.1 De accommodaties waar de thuiswedstrijden plaatsvinden dienen te voldoen aan de door de competitieleiding gestelde eisen.
9.1.1 Goedkeuring van de accommodatie wordt verleend door de competitieleiding op grond van een door de betreffende vereniging aangeleverde beschrijving op een door de competitieleiding daartoe vastgesteld formulier.
9.1.2 Een overzicht van de verleende goedkeuring wordt gepubliceerd op de website van de NJBB.
9.2 Alle wedstrijden worden binnen gespeeld; indien geen van beide teamcaptains hiertegen bezwaar maakt, mag buiten worden gespeeld.
9.3 Er dient per wedstrijd een terrein van ten minste 9 × 12 meter aangewezen te worden. Alle partijen van die wedstrijd worden op dat terrein gespeeld, en op dat terrein worden geen andere partijen gespeeld.
9.4 Bij alle partijen wordt gebruik gemaakt van kunststof werpcirkels, waarvan de ligging telkenmale eenduidig wordt gemarkeerd, bij voorkeur op 4 punten langs de horizontale en verticale as.

 

Artikel 10 Functionarissen
10.1 In afwijking van artikel 21 van het toernooireglement petanque wordt in de pilot NPC zonder wedstrijdleider gespeeld.
10.2 Er dient een gediplomeerd scheidsrechter (bij voorkeur niveau 3) aanwezig te zijn.
10.3 De scheidsrechter komen tevens de taken en bevoegdheden toe die in de artikelen 35 en 36 van het toernooireglement petanque aan de wedstrijdleider worden toegekend.
10.4 Er dient een gediplomeerde EHBO’er of BHV’er aanwezig te zijn.
10.5 De thuisspelende vereniging(en) is (zijn) verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de benodigde functionarissen.
10.6 Indien er meerdere thuisspelende verenigingen op dezelfde locatie zijn, kan worden volstaan met één scheidsrechter en één EHBO’er of BHV’er.
Agendapunt 12.1 - BV 30 mei - Bijlage 1A: NPC - pilot, versie 1.3 - Maart 2015 4-4

 

Artikel 11 Afwezigheid, terugtrekken
11.1 Een team heeft het recht om, bij overmacht, een wedstrijd af te zeggen.
11.1.1 Afzegging dient zo spoedig mogelijk aan de competitieleiding en aan de tegenstander te worden gemeld. De competitieleiding beoordeelt of er inderdaad sprake is van overmacht, en of de afzegging inderdaad zo spoedig mogelijk is gedaan.
11.1.2 Bij een positief oordeel wordt door de competitieleiding in overleg met beide teams een nieuwe datum voor de wedstrijd vastgesteld. Deze datum ligt zo mogelijk vóór de volgende speelronde.
11.1.3 Een negatief oordeel resulteert in reglementair verlies van de wedstrijd met een uitslag van 0-8, waarbij voor de acht afzonderlijke partijen een uitslag van 0-13 wordt genoteerd. Tevens wordt een boete opgelegd ter hoogte van het inschrijfgeld.
11.2 Niet opdagen zonder geldige afzegging resulteert in reglementair verlies van de wedstrijd met een uitslag van 0-8, waarbij voor de acht afzonderlijke partijen een uitslag van 0-13 wordt genoteerd. Tevens wordt een boete opgelegd ter hoogte van het inschrijfgeld.
11.3 Een team dat tweemaal zonder geldige afzegging niet is komen opdagen wordt uitgesloten van de rest van de competitie en degradeert reglementair. Alle uitslagen van wedstrijden die door dat team al zijn gespeeld komen te vervallen.
11.4 Een team dat zich terugtrekt uit de competitie wordt uitgesloten van de rest van de competitie en degradeert reglementair. Alle uitslagen van wedstrijden die door dat team al zijn gespeeld komen te vervallen.
11.5 In afwijking van de regels uit artikel 31, leden 1, 2 en 3 van het toernooireglement petanque, gelden de volgende regels:
 Een ingeschreven team dat zich terugtrekt vóór het verstrijken van de uiterste dag van inschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd.
 Een ingeschreven team dat zich terugtrekt na de uiterste dag van inschrijving maar vóór de eerste aangekondigde speeldag is (naast het reeds betaalde inschrijfgeld) een boete ter hoogte van het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
 Een ingeschreven team dat zich terugtrekt op of na de eerste speeldag is (naast het reeds betaalde inschrijfgeld) een boete ter hoogte van twee maal het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
11.6 Artikel 31, lid 4 van het toernooireglement petanque is van overeenkomstige toepassing op de in dit artikel 11 genoemde regels.

 

Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de competitieleiding.
12.2 Bezwaar tegen een dergelijke beslissing van de competitieleiding is niet mogelijk.